Αρχική Σελίδα Δημοτικές Δράσεις ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ

O φάκελος της πρότασης, σχετικά με την Πρόσκληση 59  (Ψηφιακή Σύγκλιση-Ψηφιακές Υπηρεσίες), ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ κρίθηκε πλήρης από Ε.Φ.Δ ΕΕΤΑΑ.

Το αντικείμενο του έργου αφορά στην εγκατάσταση, παραμετροποίηση και λειτουργία, μιας έτοιμης λύσης για τη διαχείριση των Υπηρεσιών Πρόνοιας που προσφέρει ο Δήμος.  Στόχος είναι όλα τα αιτήματα των πολιτών να διεκπεραιώνονται σε σύντομο χρονικό διάστημα και παράλληλα τόσο ο Δήμος όσο και ο Ενδιαφερόμενος δημότης, να μπορούν να έχουν ενημέρωση για τα εν εξελίξει αιτήματα για προνοιακές παροχές, σε πραγματικό χρόνο.

Οι υπηρεσίες αυτές αφορούν την υποβολή αίτησης για ένταξη σε προνοιακή παροχή του Δήμου και τη διεκπεραίωση αυτής με ψηφιοποιημένο τρόπο, από την έγκριση της, μέχρι την ολοκλήρωση ή τη λήξη της. Οι θεματικές ενότητες που θα καλύπτονται, θα είναι ικανές να  καλύψουν πλήρως τις ανάγκες Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων για προνοιακές παροχές.

Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη

Στόχος του έργου είναι να αποτελέσει σημαντικό μέσο ενημέρωσης και εξυπηρέτησης των πολιτών του Δήμου, συμβάλλοντας στην ταχύτερη διεκπεραίωση των σχετικών αιτημάτων τους, όσο και να καθιερωθεί ως ένα χρηστικό μέσο για τους υπαλλήλους του δήμου, το οποίο θα βελτιώσει την καθημερινή λειτουργία τους.

Μέσω της συγκεκριμένης διαδικτυακής υπηρεσίας οι χρήστες του συστήματος, οι οποίοι θα είναι δημότες αλλά και υπάλληλοι των δημοτικών υπηρεσιών,  θα μπορούν μέσω ενός φιλικού περιβάλλοντος:

 • Να υποβάλλουν μια αίτηση για ένταξη σε υπηρεσίες πρόνοιας του Δήμου
 • Να ενημερωθούν για τους όρους συμμετοχής και τα απαραίτητα δικαιολογητικά
 • Να εγκρίνουν ή να απορρίψουν μια αίτηση
 • Να ζητήσουν την προσκόμιση των δικαιολογητικών και να διατηρήσουν τυχόν εκκρεμότητα
 • Να θέσουν ημερολογιακή ισχύ, στην παροχή που προσφέρεται
 • Να δημιουργήσουν μια «σχέση» ενδιαφερόμενου, με οικονομικής φύσεως παροχή και να ενημερώσουν το οικονομικό τμήμα του Δήμου
 • Να δημιουργήσουν μια «σχέση» ενδιαφερόμενου, με διάφορες χρονοπρογραμματιζόμενες ενέργειες πρόνοιας και βοήθειας του Δήμου
 • Να ελέγχουν το καθημερινό πρόγραμμα ενεργειών του Δήμου
 • Να επιβεβαιώσουν την εκτέλεση μιας παροχής.

 

Στόχοι και Έκταση του Έργου

Το έργο στοχεύει να παρέχει ψηφιακά τις παρακάτω Υπηρεσίες προς Πολίτες:

 • Υπηρεσία εγγραφής μέλους, για την πρόσβαση στις παρακάτω υπηρεσίες
 • Υπηρεσία υποβολής αίτησης, ανά κατηγορία.
 • Υπηρεσία ενημέρωσης προσκόμισης δικαιολογητικών.
 • Υπηρεσία έγκρισης ή απόρριψης αίτησης με διατήρηση εκκρεμότητας στα δικαιολογητικά.
 • Υπηρεσία ενημέρωσης σχετικά με την εξέλιξη της αίτησης του ενδιαφερόμενου
 • Δυνατότητα χρονοπρογραμματισμού παροχών
 • Δυνατότητα επιβεβαίωσης εκτέλεσης εργασιών ή καταβολής επιδομάτων.