Αρχική Σελίδα Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί Προκηρύξεις Προκήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για τη Μίσθωση Μηχανημάτων Έργου

Ο Αντιδήμαρχος Σιντικής, έχοντας υπόψη την υπ' αριθ. 59/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για τη "Μίσθωση μηχανημάτων έργου" για τα έτη 2017-2018 συνολικού προϋπολογισμού 185.220,00€ πλέον Φ.Π.Α. και κριτήριο κατακύρωσης της πλεόν συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράσ βάσει τιμής για κάθε τμήμα της σύμβασης. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος μέχρι την 24/06/2017, ημέρα Σάββατο και ώρα 23:59 (α/α συστήματος 42307), στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο. Η ισχύουσα νομοθεσία είναι οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 3463/2006 και του Ν. 3852/2010. Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί του συνολικού προϋπολογισμού των τμημάτων για τα οποία θα κατατεθεί προσφορά. Περισσότερες πληροφορίες κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο: 2323350247 (ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ, ΜΕΛΕΤΗ)