Με επιτυχία ολοκληρώθηκε  ο σχεδιασμός της Α φάσης του Τοπικού Προγράμματος LEADER από την Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών, στο πλαίσιο  της αριθ. πρ. 1435/14.06.2016 (ΦΕΚ 1839/Β/2016) πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για την επιλογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης.

Με απόφασή του το Υπουργείο Αγρότικης Ανάπτυξης και Τροφίμων στις 3/8/2016 ανακοίνωσε τα αποτελέσματα αξιολόγησης των Φακέλων.

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών είναι  μεταξύ των Φορέων που πληρούν το σύνολο των Κριτηρίων Επιλεξιμότητας της Α Φάσης και αποτελεί πλέον επιλέξιμο φορέα για την υποβολή του Φακέλου Β στην δεύτερη Φάση της Πρόσκλησης η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 16 Σεπτεμβρίου.

Για την διαμόρφωση της Στρατηγικής και του περιεχομένου του Τοπικού Προγράμματος έχει σχεδιαστεί και υλοποιούνται από την Αναπτυξιακή Εταιρεία δράσεις διαβούλευσής και ενημέρωσης με Δημόσιους Φορείς και τον Τοπικό πληθυσμό.

Αμέσως παρακάτω δίδεται ο πίνακας των ενημερωτικών Ανοιχτών Εκδηλώσεων που πρόκειται να πραγματοποιηθούν στα πλαίσια του ανωτέρου σχεδιασμού των ενεργειών διαβούλευσης:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΩΡΑ

ΧΩΡΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

25/8/2016

19:30

Ενημερωτική Εκδήλωση στο Δήμο Σιντικής, στο Αμφιθέατρο του πρώην  Δημαρχείου Πετριτσίου, της Δημοτικής  Κοινότητας Πετριτσίου

31/8/2016

19:30

Ενημερωτική Εκδήλωση στο Δήμο Σιντικής, στο Αμφιθέατρο του ΕΠΑΛ Σιδηροκάστρου, της Δημοτικής Κοινότητας Σιδηροκάστρου

6/9/2016

19:30

Ενημερωτική Εκδήλωση στο Δήμο Σιντικής,  στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κ. Πορροϊων