Αρχική Σελίδα Γεωγραφία Χάρτης Πληθυσμιακά στοιχεία Δ.Ε. Σιδηροκάστρου
Η Δημοτική Ενότητα Σιδηροκάστρου προήλθε από τον Καποδιστρικό Δήμο Σιδηροκάστρου ο οποίος προέκυψε από συνένωση του Δήμου Σιδηροκάστρου που περιλαμβάνει τους οικισμούς Θερμοπηγή, Φαιά Πέτρα, Αμπέλα και Σχιστόλιθο και των Κοινοτήτων: Βαμβακοφύτου, Χαρωπού, Χορτερού, Καμαρωτού και Στρυμονοχωρίου
Δημοτικό
Διαμέρισμα

Πληθυσμός
απογραφής 1991

Πληθυσμός
απογραφής 2001

Εκταση
σε στρέμματα

Βαμβακόφυτο 1169 1171 16867
Χορτερό 715 622 9171
Καμαρωτό 603 575 9971
Χαροπό 1196 1435 21044
Στρυμονοχώρι 488 439 11751
Σιδηρόκαστρο 5916 5795 127750

Θερμοπηγή


194

Φ.Πέτρα


167
Αμπέλα
184
Σχιστόλιθος
18

ΣΥΝΟΛΟ

10087

10600 196554

Ο συνολικός αριθμός πληθυσμός με βάση την απογραφή του 2001 ανέρχεται στους 10.600 (5240 άνδρες και  5360 γυναίκες) κατοίκους και καλύπτει έκταση 196.554 στρέμματα.

Μεταβολή (%) = 5,1% με 3,8 στους άνδρες και 6,3%  στις γυναίκες.

Η Δημοτική Ενότητα περιλαμβάνει εκτάσεις που χαρακτηρίζονται πεδινές και ημιορεινές.