Αρχική Σελίδα Οικονομική ζωή Υποβολή αιτήσεων χορήγησης αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου για το έτος 2012

Ο Δήμος Σιντικής καλεί όσους ενδιαφέρονται να ανανεώσουν ή να αποκτήσουν άδεια υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου, είτε τύπου Α, είτε τύπου Β, να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μαζί με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση(το έντυπο θα διατίθεται από το Δήμο)
  2. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν κατέχουν άδεια λαϊκής ή δημοτικής αγοράς και ότι δε συνδέονται με οποιαδήποτε σχέση με οργανωμένη ομοειδή ή παρεμφερή επιχείρηση, σχετική με το αντικείμενο της υπαίθριας δραστηριότητας του/της.
  3. Εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος
  4. Πιστοποιητικό από αρμόδια υπηρεσία από το οποίο αποδεικνύεται, κατά περίπτωση, ότι ανήκει σε μια από τις κατηγορίες προσώπων του δεύτερου εδαφίου της παρ. 9 του άρθρου 1 του Ν.3377/2005.

Οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στη γραμματεία του Δήμου Σιντικής από τις 4/1/2012 έως 31/01/2012.

Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις.

Ο συνολικός αριθμός των αδειών είναι είκοσι (20), δώδεκα (12) τύπου Α και οχτώ (8) τύπου Β. Δικαιούχοι από το συνολικό αριθμό των αδειών που θα χορηγηθούν είναι, κατά σειρά προτεραιότητας, τα πρόσωπα των κατωτέρω κατηγοριών, εφόσον πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, είναι άνεργα κι έχουν υποβάλλει αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

Α) Μέχρι ποσοστό δέκα πέντε τοις εκατό (15%) άτομα με αναπηρία τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%), και τυφλοί

Β) Μέχρι ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) πολύτεκνοι και τα τέκνα αυτών, καθώς και γονείς με τρία τέκνα.

Γ) Μέχρι ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) ανάπηροι και θύματα ειρηνικής περιόδου του Ν.1370/1944 (ΦΕΚ 82Α)

Δ) Μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) άτομα με αναπηρία πάνω από πενήντα τοις εκατό (50%) εφόσον δεν οφείλεται σε πολεμικά γεγονότα

Ε) Μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) γονείς ανηλίκων τέκνων με ειδικές ανάγκες και γονείς που προστατεύουν άτομα με νοητική υστέρηση, αυτισμό, βαριές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης

Στ) Μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) ομογενείς Βορειοηπειρώτες και ομογενείς παλιννοστούντες, που προέρχονται από την πρώην ΕΣΣΔ και τον Πόντο

Ζ) Μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) Έλληνες τσιγγάνοι ΡΟΜ που έχουν εγγραφεί στα Δημοτολόγια των οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης της χώρας

  Οι υπόλοιπες άδειες που απομένουν αδιάθετες αλλά κι αυτές που θα μείνουν αδιάθετες από τις ειδικές κατηγορίες χορηγούνται με κλήρωση, η οποία θα διενεργηθεί μεταξύ των ενδιαφερομένων από το Δημοτικό Συμβούλιο. Η κλήρωση θα διενεργηθεί δημοσίως.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Banner
Banner
Banner
Τετάρτη
28
Ιουλίου
Ανατ.: 05.21
Δύση: 19.47
Σελήνη
19 ημερών
Προχόρου, Νικάνορος, Τίμωνος και Παρμενά
1823
Δύναμη 400 Ευβοέων επαναστάτών πέφτουν ηρωικά μέχρις ενός αντιμετωπίζοντας επίθεση 17.000 Τούρκων.
1913
Υπογράφεται η συνθήκη του Βουκουρεστίου, με την οποία τερματίσθηκε ο Β΄ Βαλκανικός Πόλεμος.
1917
Οι γάλλοι εγκαθιστούν πυροβόλα στον ιερό βράχο της Ακροπόλεως.
1974
Οι τουρκικές δυνάμεις στην Κύπρο κινούνται επιθετικά για να αποκόψουν τις οδικές αρτηρίες μεταξύ Λευκωσίας και Κυρήνειας.

γη ανδρών επιφανών

Ιωάννης Παναγιωτίδης (1936-1991) βουλευτής
Δικηγόρησε στο Σιδηρόκαστρο και τις Σέρρες. Χρημάτισε νομάρχης Δωδεκανήσου και εκλέχτηκε τέσσερις φορές βουλευτής με το κόμμα της ΝΔ.