Αρχική Σελίδα Δημοτικές Δράσεις Παραγωγή και αναμετάδοση τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού διαφημιστικού μηνύματος για τις ανάγκες υλοποίησης της πράξης "ολοκληρωμένη παρέμβαση για την απασχόληση στο Ν.Σερρών"

Ο Δήμος Σιντικής, ως εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης(ΑΣ) "ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΤΡΥΜΟΝΑΣ" ανακοινώνει ότι θα προβεί στην ανάθεση υπηρεσιών παραγωγής και αναμετάδοσης ενός τηλεοπτικού κι ενός ραδιοφωνικού διαφημιστικού μηνύματος για τις ανάγκες υλοποίησης της πράξης (ολοκληρωμένη παρέμβαση για την απασχόληση στο Ν.Σερρών) συνολικού προϋπολογισμού 7.500,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%). Η πράξη είναι ενταγμένη στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ‘’Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού 2007-2013’’ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ: 2.13351/4.1943/31-05-2012 απόφαση της Γενικής Γραμματέως Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης, με δικαιούχο την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνικός Στρυμόνας».

Η παροχή υπηρεσιών θα αφορά την παραγωγή και αναμετάδοση ενός τηλεοπτικού κι ενός ραδιοφωνικού διαφημιστικού μηνύματος. Το διαφημιστικό μήνυμα αυτό θα ενημερώνει για τους στόχους και τις δράσεις του προγράμματος και θα έχει  διάρκεια 30 δευτερόλεπτα, θα προβάλλεται 2 φορές την ημέρα σε ζώνη υψηλής ακροαματικότητας σε τέσσερα (4) τοπικά τηλεοπτικά και σε τέσσερα (4) ραδιοφωνικά μέσα του νομού. Η συνολική διάρκεια προβολής θα είναι 2 μήνες. Ο πρώτος μήνας προβολής θα είναι με την έναρξη του προγράμματος και ο δεύτερος κατά τη διάρκεια υλοποίησής του.

 Ο Δήμος Σιντικής καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές προσφορές από σήμερα έως την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2013 (παράταση) στο γραφείο προμηθειών του Δήμου Σιντικής, το οποίο στεγάζεται στον 1ο όροφο του Διοικητηρίου Σιδηροκάστρου. Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται είτε ιδιοχείρως είτε ταχυδρομικά (και με υπηρεσίες ταχυμεταφοράς) σε σφραγισμένο φάκελο και ο οποίος θα συμπεριλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Δικαίωμα υποβολής προσφοράς έχουν όλες οι επιχειρήσεις που έχουν έδρα σε χώρα της Ε.Ε.  και δραστηριοποιούνται σε θέματα που αφορούν στη παραγωγή διαφημιστικών μηνυμάτων.

Κατεβάστε την πρόσκληση και τις τεχνικές προδιαγραφές