Αρχική Σελίδα Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί Προκηρύξεις Προκήρυξη Πλήρωσης μιας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη του ∆ήμου Σιντικής

Ο Δήμαρχος Σιντικής ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) Ειδικού Συνεργάτη έως τη λήξη της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, στον οποίο θα ανατεθούν οι παρακάτω αρμοδιότητες:

Έρευνα παροχή συμβουλών και διατύπωση εξειδικευμένων προτάσεων γραπτά ή προφορικά στον τομέα της ειδικότητάς του και ειδικότερα για την αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων από το εξωτερικό και κυρίως σε θέματα διαχείρισης και υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων από την ΕΕ προγραμμάτων και συγκεκριμένα παροχή συμβουλών και εξειδικευμένων γνώσεων σε οικονομικά θέματα διεθνών και ευρωπαϊκών σπουδών. Το συμβουλευτικό του έργο θα απευθύνεται προς το Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο και τις επιτροπές(Οικονομική, Εκτελεστική κλπ) του Δήμου ανάλογα με τις αρμοδιότητές του.

Οι ενδιαφερόμενοι/νες πρέπει να έχουν :

Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17).  Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση,  υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986,  στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται.

Β) Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμό του της αλλοδαπής Διεθνών και Ευρωπαϊκων Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών(από το 2008 μετονομάστηκε σε Διεθνών και Ευρωπαϊκών σπουδών)

Γ) Εμπειρία, τουλάχιστον ενός έτους σε θέματα διαχείρισης και υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων από την ΕΕ προγραμμάτων και σε οικονομικά θέματα διεθνών και ευρωπαϊκών σπουδών.

Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής :

Για μεν τους μισθωτούς, με χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να  δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, με χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Δ) Άριστη γνώση μιας ξένης γλώσσας και πολύ καλή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας

Ε) Επιθυμητές οι επιστημονικές ή άλλες δημοσιεύσεις

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν εντός οκταημέρου από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας στον τύπο, στο Γραφείο Προσωπικού του ∆ήμου Σιντικής, τα εξής δικαιολογητικά :


1.- Αίτηση & Υπεύθυνη ∆ήλωση του ν. 1599/1986, ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού,

2.- Σύντομο βιογραφικό σημείωμα,

3.- Τον απαιτούμενο τίτλο σπουδών σε πρωτότυπο ή αντίγραφο,

4.- Αποδεικτικά εμπειρίας,

5.- Κάθε άλλο δικαιολογητικό που αποδεικνύει τα ανωτέρω αναφερόμενα προσόντα τους.

Η επιλογή θα γίνει από τον Δήμαρχο, ο οποίος θα αποφασίσει κατά την κρίση του για την καταλληλότητα του προσλαμβανομένου.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με το βιογραφικό σημείωμα και τα
σχετικά δικαιολογητικά θα κατατίθενται μέχρι και τις 6-2-2015, (13.00μμ), στα γραφεία του ∆ήμου Σιντικής (Ελ.Βενιζέλου, 34, Γραφείο 5, αρμόδιος υπάλληλος κ. Μουλαγιαννιού Ευαγγελία,  τηλ. 2323350218) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.