Αρχική Σελίδα Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί Προκηρύξεις Ανακοίνωση πρόσληψης ειδικού συνεργάτη στον Δήμο Σιντικής

info iΟ Δήμος Σιντικής ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) Ειδικού Συνεργάτη έως τη λήξη της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, στον οποίο θα ανατεθούν αρμοδιότητες σε θέματα οργανωτικά και διοικητικά της τοπικής αυτοδιοίκησης καθώς και σε θέματα χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν εντός οκταημέρου από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας στον τύπο, στο Γραφείο Προσωπικού του ∆ήμου Σιντικής, τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση & Υπεύθυνη ∆ήλωση του ν. 1599/1986, ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού,
  2. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα,
  3. Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ τη ημεδαπής ή ισότιμό του της αλλοδαπής,
  4. Αποδεικτικά εμπειρίας,
  5. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που αποδεικνύει τα ανωτέρω αναφερόμενα προσόντα τους.

Η επιλογή θα γίνει από τον Δήμαρχο, ο οποίος θα αποφασίσει κατά την κρίση του για την καταλληλότητα του προσλαμβανομένου.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με το βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά δικαιολογητικά θα κατατίθενται μέχρι και τις 19 Οκτωβρίου ημέρα Δευτέρα, (13.00μμ), στα γραφεία του ∆ήμου Σιντικής (Ελ.Βενιζέλου, 34, Γραφείο 5, αρμόδια υπάλληλος κ. Μουλαγιαννιού Ευαγγελία, τηλ. 2323350218) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.