Αρχική Σελίδα Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί Προκηρύξεις ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο Δήμος Σιντικής θα προβεί στην ανάθεση της εργασίας: ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ,ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης 3.200,00€ εκτός του ΦΠΑ.Η εργασία θα γίνει με απευθείας ανάθεση Δημάρχου, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ,σύμφωνα με:1)το Π/Δ 28/80,2)Την αριθμ.35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τευχ.Β) απόφαση υπουργού Οικονομικών ,και το γεγονός ότι δεν υπερβαίνει η ανάθεση τα όρια της απ΄ευθείας.

Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους ,όπως υποβάλουν την προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, στο Δήμο Σιντικής ,Βενιζέλου 34,στον 1ο όροφο στο γραφείο Πρωτοκόλλου, μέχρι την Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 15:00μ.μ.

Προσφορές μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

Τεχνική Περιγραφή, Έντυπο Προσφοράς