Αρχική Σελίδα Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί Προκηρύξεις Ανάθεση εργασίας ασφάλισης οχημάτων του Δήμου Σιντικής του έτους 2016-2017

Ο Δήμος Σιντικής, προκειμένου να προβεί στην απευθείας ανάθεση για την ανάθεση εργασίας ασφάλισης οχημάτων του Δήμου Σιντικής του έτους 2016-2017 (Διάρκεια 12 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης), που θα περιλαμβάνουν όλα τα οχήματα και μηχανήματα έργου, του Δήμου Σιντικής που βρίσκονται στα δημοτικά του διαμερίσματα ,συνολικού ποσού 7.865,00€, καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν κλειστές προσφορές έως την Παρασκευή 18/03/2016 και έως τη λήξη του ωραρίου, στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου. Η ανωτέρω εργασία θα ανατεθεί στον μειοδότη σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 28/80 ,με απευθείας ανάθεση από το Δήμαρχο.Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. επικοινωνίας 2323350264 κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Πρόσκληση, Αίτημα-Τεχνική Περιγραφή, Έντυπο Προσφοράς