Αρχική Σελίδα Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί Προκηρύξεις ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2016

Ο Δήμος Σιντικής, προκειμένου να προβεί στην απευθείας ανάθεση για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας 2016 συνολικού ποσού 4.094.79€, καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν κλειστές προσφορές έως την Παρασκευή 18/03/2016 και έως τη λήξη του ωραρίου, στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου.Η προμήθεια θα ανατεθεί στον μειοδότη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α (αρ. απ. Υπ.ΕΣ. 11389/93) με απευθείας ανάθεση από το Δήμαρχο.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. επικοινωνίας 2323350264 κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες

Πρόσκληση, Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών, Έντυπο Προσφοράς