Αρχική Σελίδα Αγροτικά Θέματα ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΜΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΑΜΠΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016

Σας ενημερώνουμε ότι οι κάτοχοι αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων των οποίων η σταφυλική παραγωγή προορίζεται για οινοποίηση υποχρεούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά, μέσω των ψηφιακών εφαρμογών του ΥΠ.Α.Α.Τ, δηλώσεις συγκομιδής για το σύνολο της αμπελουργικής εκμετάλλευσής τους, αμέσως μετά τον τρύγο και όχι αργότερα από τις 30 Νοεμβρίου 2016.

Οι παραγωγοί έχουν την ευθύνη για την έγκαιρη, πλήρη και ορθή συμπλήρωση των στοιχείων που υποβάλλουν.

Απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης συγκομιδής:

α) Οι αμπελουργοί των οποίων οι εκμεταλλεύσεις καταλαμβάνουν λιγότερο από 1 στρέμμα αμπελώνα και το παραγόμενο προϊόν τους δεν διατίθεται και ούτε πρόκειται να διατεθεί στο εμπόριο με οποιαδήποτε μορφή.

β) Οι αμπελουργοί/οινοποιοί οι οποίοι οινοποιούν οι ίδιοι το σύνολο της παραγωγής τους (υποβάλλουν δήλωση παραγωγής).

Δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δηλώσεων συγκομιδής :

α) Oι αμπελουργοί που είναι μέλη συνεταιριστικού οινοποιείου και παραδίδουν το σύνολο της παραγωγής τους στο εν λόγω συνεταιριστικό οινοποιείο.

β)  Οι αμπελουργοί που παραδίδουν τη σταφυλική τους παραγωγή σε οινοποιείο προς οινοποίηση και η παραγωγή αυτή επιστρέφεται με τη μορφή τελικού προϊόντος στον αμπελουργό. Οι παραγωγοί αυτοί υποχρεούνται να υποβάλλουν, επιπλέον της δήλωσης συγκομιδής και δήλωση παραγωγής.

γ) Οι αμπελουργοί που παραδίδουν το σύνολο ή μέρος της σταφυλοπαραγωγής προς χυμοποίηση. Οι εν λόγω αμπελουργοί θα πρέπει να επιλέξουν στη δήλωση συγκομιδής, στο πεδίο «ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ», τον όρο «ΧΥΜΟΠΟΙΗΣΗ».

δ)  Σε περίπτωση μηδενικής παραγωγής, οι παραγωγοί υποβάλλουν μηδενική δήλωση συγκομιδής, επιλέγοντας το αντίστοιχο πεδίο (π.χ. ζημιά από παγετό, χαλάζι, περονόσπορο- αναδιάρθρωση, οικονομικοί λόγοι, ανωτέρα βία).

 

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε.Σερρών, έχει εκδώσει προς ενημέρωση των αγροτών δελτίο τύπου.