Αρχική Σελίδα Αγροτικά Θέματα

Ανακοινώσεις και ενημέρωση για τα αγροτικά θέματα.

Σχετικά με το θέμα εξάπλωσης της νόσου Οζώδης Δερματίτιδα των Βοοειδών, η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε.Σερρών, έχει εκδώσει προς ενημέρωση των πολιτών τις παρακάτω αποφάσεις :

Απόφαση λήψης μέτρων στην περιοχή αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε.Σερρών λόγω παρουσίας κρουσμάτων Οζώδους Δερματίτιδας των βοοειδών στην ΜΕ Θεσσαλονίκης.

Απόφαση χαρακτηρισμού της ΠΕ Σερρών ως Ζώνη Επιβολής Περιορισμών για την Οζώδη Δερματίτιδα λόγω υποχρεωτικού εμβολιασμού.

Σας παραθέτουμε το Δελτίο Τύπου που εξέδωσε η  Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής σχετικά με την διαδικασία παραλαβής των αποφάσεων έγκρισης αλλά και απόρριψης των αιτήσεων για το πρόγραμμα Νέων γεωργών (Μέτρο 112 του ΠΑΑ 2007-2013 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών»)

Το δελτίο τύπου δεν αφορά τους επιλαχόντες νέους γεωργούς οι οποίοι θα είναι σε αναμονή.

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Σερρών, μας απέστειλε τις υπουργικές αποφάσεις 17535/03.09.2014 και 17536/03.09.2014 που αφορούν στους τελικούς δικαιούχους και απορριπτόμενους της Δράσης 2.3 (Β) «Σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης στην παραγωγή σακχαρότευτλων» του Μέτρου 2.1.4. «Γεωργοπεριβαλλοντικές Ενισχύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2007-2013.

Σας παραθέτουμε το Δελτίο Τύπου που εξέδωσε η  Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής για την διαδικασία υπογραφής συμβάσεων από τους τελικούς δικαιούχους του προγράμματος.

Το Κέντρο Ελέγχου Πιστοποίησης Πολλαπλασιαστικού Υλικού Ελέγχου Λιπασμάτων Σερρών (Κ.Ε.Π.Π.Υ.Ε.Λ) είναι αρμόδιο για την χορήγηση των βεβαιώσεων εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.

Για πληρέστερη ενημέρωση σας επισυνάπτουμε το ενημερωτικό έντυπο που μας απέστειλε το Κ.Ε.Π.Π.Υ.Ε.Λ και αφορά στα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την χορήγηση των βεβαιώσεων

Από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Σερρών, δημοσιοποιήθηκαν οι καταστάσεις με τους καταρχήν δικαιούχους και απορριπτόμενους για τη Δράση 2.3 «Σύστημα Ολοκληρωμένης διαχείρισης στην παραγωγή ζαχαροτεύτλων» του Μέτρου 2.1.4. «Γεωργοπεριβαλλοντικές Ενισχύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2007-2013.

Στις καταστάσεις των απορριπτόμενων περιλαμβάνονται οι λόγοι απόρριψης, ώστε οι εν λόγω παραγωγοί να έχουν τη δυνατότητα να προβούν σε ενστάσεις εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της πρώτης δημοσιοποίησης των καταστάσεων των καταρχήν δικαιούχων και απορριπτόμενων.

Οι ενστάσεις θα υποβάλλονται στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Σερρών.

Συνημμένα :

1. Το υπ΄αριθμ. 7086/03.04.2014 έγγραφο της Δ.Α.Ο.Κ.

2. Πίνακας Δικαιούχων

3. Πίνακας Δικαιούχων - Απορριπτόμενων

More Articles...