Αρχική Σελίδα Νομικά Πρόσωπα Πρόνοια & Αγωγή Πρόκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Λογιστική υποστήριξη Πρόνοιας κ. Αγωγής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ.

Με βάση την 6/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το Νομικό Πρόσωπο ‘Πρόνοια και Αγωγή’ του Δήμου Σιντικής πρόκειται να αναθέσει την εκτέλεση παροχής λογιστικών υπηρεσιών για το έτος 2016.

Ολόκληρη η Πρόσκληση

Μελέτη